Not signed in (Sign In)

Commencer une discussion

Annoncer un événement

Proposer une release

🍍 Ananas It !En savoir plus

Une discussion au hasard !

TV Incongrue

Zap! | Plein écran

Pinacothèque

Et aussi

Voir les 3 sortie(s) de
crcksmrf

Alternatives

Voir la galerie de la discussion

Vanilla 1.3.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

Bienvenue sur le forum des musiques incongrues

Ce que vous allez trouver ici :

Cerise sur le gâteau, vous pouvez très facilement apporter votre contribution à tout ça. Pour ce faire, le mieux est encore de vous connecter ou de vous inscrire :)

Enfin, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse email : contact (CHEZ) musiques-incongrues (POINT) net

  •  
   CommentAuthormbertier
  • CommentTimeJul 19th 2012 edited
   permalink

  Deehowyou l'a déjà posté dans Hip Hop Incongru mais bon.

  http://soundcloud.com/crcksmrf/f-v-t-v-r-c-r-v-c-k

  Z∩ - 6Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  dɐᴚ⊥ - ɔıʇɐɯoᴚɥϽ - ᴚǝddoᴚp ʍɐɾ
  Z∩ - 8Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  (ǝɯ ɥʇıʍ ǝɔuɐp) d∩ ʇuᴚn⊥
  [xɯᖈ Zןᖈ∩ƃן˙ן x Z±] ᴚǝʍoԀ sıuǝԀ - ʎǝᴚɟɟǝɾ ʇᴚǝqoᖈ & 2ǝuqpu∀uıʞ2
  ǝsıou ʎɯ uı ǝuıɐɔoϽ
  (xıɯǝᖈ ᴚǝnɐɐq) ʞןɐ⊥ - ᴚǝƃǝnᴚʞ
  ˙Z˙Ͻ - uO d∩ ʞןɐM
  ((ʎʇᴚıp)‾∩N∩N‾'ƃNIʞ⊥∀Ǝq‾'ᖈƎ⊥ᖈ∀Ͻ‾˙p‾-‾NIℲℲ∩Ͻ‾ԀO⊥S
  ⱢΛ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥ - Z∩
  (WƎH⊥N∀ ƎןqqOM-I⊥N∀) ǝןqqoM ʇɐp ʞɔnℲ
  ƎN∀W ʎןƃ∩ - ƎϽI∩ɾƎן⊥ƎƎq ∀ןן∩Ⅎ Ԁ∩Ͻ
  ǝʞɐɥS ɯǝןᴚɐH - ᴚǝnɐɐq
  ɐʍıɥɔıuuoʞ - 1ɥsnS
  ƃuoS s,ıᴚɐʞ - ᴚoʌɐןℲ pnoן
  (xıɯǝᖈ sᴚǝddǝԀ ʎoᴚǝן) ǝnƃoΛ oʎ
  ʍoןq - ᴚoʌɐןℲ pnoן
  ˙Z˙Ͻ - op I ʇɐɥM uıop
  ǝɯıᴚƃ ןᖈ - pıɔ∀ uO dɐᴚ⊥
  SpᖈOϽƎᖈן∀ᖈOϽ@ NOWƎp∀ᖈ⊥ן∩@ ‾‾ ᖈƎ⊥⊥IM⊥‾- 0˙5 (ɔıʇɐnbɐqnS) ǝuıℲ ʇsnɾ
  sʞǝǝʍ⊥ ᴚǝʇsıW - (ʎןℲ uɐɔıןǝԀ ǝǝᴚℲ) (xıW ןɐuıƃıᴚO) uoıʇɔıpp∀
  ʞuııןS ɾp & snɯɐpɐᴚʇssoןℲ - ǝW ʇsǝ⊥
  ʇıu∩ ןᴚıƃ - ǝʞɐ⊥ ǝןqnop
  ♆XXXഠqƎϽI∩ɾ♆
  (xıɯǝᖈ ‾ʎoq ʎʇʇǝᴚԀ‾ sɯoN) oʞɔɐןℲ ʎʇʇǝᴚԀ - Ԁ∀$∀
  $IᖈᖈOW & ǝʞʍɐH uıɾuıS - ssıʞ ǝuO
  ǝuoʇssoq - uɐǝן
  Z∩ - 9Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  ƎN∀W ʎןƃ∩ - ⊥∩O pƎϽϽOן ⊥∩O pƎʞOWS ᖈXpIΛᖈ X ƃN∀Ⅎ ᖈƎԀԀ∀ᖈ ƎH⊥ ʞɾ X ʎᖈᖈ∩Ͻ ןƎZNƎp -ƃ∀ʎIW NƎΛ∀ᖈ
  (xıɯǝᖈ ɐʇxnɾ)dןnƃ ƃıq-ǝı-zǝǝɥM
  ƃuıpןoℲ - sɥʇoɯW
  ɐןןıᴚoƃı⊥ - (xıW ןɐuıƃıᴚO) ʎɐᖈ
  ( ʇıpƎ uoʇƃuıןןƎ ǝʞnɾ ) ǝzıpɐᴚɐԀ - znᴚϽ ɐʇuǝS
  uoɯǝpɐᴚʇן∩ - (dɐᴚ⊥ ∀ s,ʇI) pınbıן oʇuI dǝʇS
  ( xıɯǝᴚ ǝƃɐʌnɐSuıʇᴚɐW) pǝssǝןq - ǝʞıןɥɐN
  (ԀIΛ‾SƎʞIN) ǝןʎʇs ʎɯ ɥɔʇıʍS
  snɯɐpɐᴚʇssoןℲ - dnןןoᖈ
  (xıɯǝᖈ dooןq dǝǝןq) ʎssoq - ʇᴚoɥS oo⊥ ʇɐǝɟ sıןǝʞ
  spunosɥɔɐǝqɐʇndǝɔıN

  http://i1.sndcdn.com/artworks-000025621652-fizmxj-original.jpg?8b4aa3f

  •  
   CommentAuthordeehowyou
  • CommentTimeJul 19th 2012
   permalink

  la tracklist :

  Z∩ - 6Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  dɐᴚ⊥ - ɔıʇɐɯoᴚɥϽ - ᴚǝddoᴚp ʍɐɾ
  Z∩ - 8Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  (ǝɯ ɥʇıʍ ǝɔuɐp) d∩ ʇuᴚn⊥
  [xɯᖈ Zןᖈ∩ƃן˙ן x Z±] ᴚǝʍoԀ sıuǝԀ - ʎǝᴚɟɟǝɾ ʇᴚǝqoᖈ & 2ǝuqpu∀uıʞ2
  ǝsıou ʎɯ uı ǝuıɐɔoϽ
  (xıɯǝᖈ ᴚǝnɐɐq) ʞןɐ⊥ - ᴚǝƃǝnᴚʞ
  ˙Z˙Ͻ - uO d∩ ʞןɐM
  ((ʎʇᴚıp)‾∩N∩N‾'ƃNIʞ⊥∀Ǝq‾'ᖈƎ⊥ᖈ∀Ͻ‾˙p‾-‾NIℲℲ∩Ͻ‾ԀO⊥S
  ⱢΛ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥ - Z∩
  (WƎH⊥N∀ ƎןqqOM-I⊥N∀) ǝןqqoM ʇɐp ʞɔnℲ
  ƎN∀W ʎןƃ∩ - ƎϽI∩ɾƎן⊥ƎƎq ∀ןן∩Ⅎ Ԁ∩Ͻ
  ǝʞɐɥS ɯǝןᴚɐH - ᴚǝnɐɐq
  ɐʍıɥɔıuuoʞ - 1ɥsnS
  ƃuoS s,ıᴚɐʞ - ᴚoʌɐןℲ pnoן
  (xıɯǝᖈ sᴚǝddǝԀ ʎoᴚǝן) ǝnƃoΛ oʎ
  ʍoןq - ᴚoʌɐןℲ pnoן
  ˙Z˙Ͻ - op I ʇɐɥM uıop
  ǝɯıᴚƃ ןᖈ - pıɔ∀ uO dɐᴚ⊥
  SpᖈOϽƎᖈן∀ᖈOϽ@ NOWƎp∀ᖈ⊥ן∩@ ‾‾ ᖈƎ⊥⊥IM⊥‾- 0˙5 (ɔıʇɐnbɐqnS) ǝuıℲ ʇsnɾ
  sʞǝǝʍ⊥ ᴚǝʇsıW - (ʎןℲ uɐɔıןǝԀ ǝǝᴚℲ) (xıW ןɐuıƃıᴚO) uoıʇɔıpp∀
  ʞuııןS ɾp & snɯɐpɐᴚʇssoןℲ - ǝW ʇsǝ⊥
  ʇıu∩ ןᴚıƃ - ǝʞɐ⊥ ǝןqnop
  ♆XXXഠqƎϽI∩ɾ♆
  (xıɯǝᖈ ‾ʎoq ʎʇʇǝᴚԀ‾ sɯoN) oʞɔɐןℲ ʎʇʇǝᴚԀ - Ԁ∀$∀
  $IᖈᖈOW & ǝʞʍɐH uıɾuıS - ssıʞ ǝuO
  ǝuoʇssoq - uɐǝן
  Z∩ - 9Λ ⊥IHS Ԁ∀ᖈ⊥
  ƎN∀W ʎןƃ∩ - ⊥∩O pƎϽϽOן ⊥∩O pƎʞOWS ᖈXpIΛᖈ X ƃN∀Ⅎ ᖈƎԀԀ∀ᖈ ƎH⊥ ʞɾ X ʎᖈᖈ∩Ͻ ןƎZNƎp -ƃ∀ʎIW NƎΛ∀ᖈ
  (xıɯǝᖈ ɐʇxnɾ)dןnƃ ƃıq-ǝı-zǝǝɥM
  ƃuıpןoℲ - sɥʇoɯW
  ɐןןıᴚoƃı⊥ - (xıW ןɐuıƃıᴚO) ʎɐᖈ
  ( ʇıpƎ uoʇƃuıןןƎ ǝʞnɾ ) ǝzıpɐᴚɐԀ - znᴚϽ ɐʇuǝS
  uoɯǝpɐᴚʇן∩ - (dɐᴚ⊥ ∀ s,ʇI) pınbıן oʇuI dǝʇS
  ( xıɯǝᴚ ǝƃɐʌnɐSuıʇᴚɐW) pǝssǝןq - ǝʞıןɥɐN
  (ԀIΛ‾SƎʞIN) ǝןʎʇs ʎɯ ɥɔʇıʍS
  snɯɐpɐᴚʇssoןℲ - dnןןoᖈ
  (xıɯǝᖈ dooןq dǝǝןq) ʎssoq - ʇᴚoɥS oo⊥ ʇɐǝɟ sıןǝʞ
  spunosɥɔɐǝqɐʇndǝɔıN